Home

“Bình yên chỉ đến khi ở bên người chịu đựng những đợt sóng ngầm trong chính ta”

Advertisements
Panel 1

Blog

“Vì sợ tôi nên thời gian đã cùng tôi chạy đua cho những trải nghiệm”